År 2023 miste 63 människor livet på jobbet. Det är den högsta dödssiffran på 12 år.

Hur kan du förebygga risker på din byggarbetsplats och en trevlig arbetsmiljö?

arbetsmiljö

Att skapa en säker byggarbetsplats och trevlig arbetsmiljö: En guide för riskförebyggande

Byggarbetsplatser kan vara farliga om inte rätt åtgärder vidtas för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Denna guide ger dig en överblick över hur du kan förebygga risker och skapa en säker arbetsplats för alla.

Planering och projektering:

Redan under planeringsskedet bör man proaktivt identifiera och åtgärda potentiella arbetsmiljörisker. Byggherren, arkitekter och konstruktörer har ett ansvar att välja utformningar, konstruktionslösningar och material som minimerar risker under både byggskedet och bruksskedet av byggnaden eller anläggningen. Samordning med Bas-P (byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering) är avgörande för att säkerställa en effektiv riskhantering.

Utförande:

Varje entreprenör ansvarar för att riskbedöma sina arbeten och informera Bas-U (byggarbetsmiljösamordnare för utförandet) om eventuella risker. Rätt utrustning och skydd, som personlig skyddsutrustning (PPE) och skyddsräcken, ska alltid användas. Säkerhetsregler och rutiner, som skyddsregler och arbetsmiljöplan, ska följas noggrant. Personalen ska utbildas i säkerhetsfrågor och ha den kompetens som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

Arbetsmiljö & arbetsmiljödokumentation:

Arbetsmiljödokumentationen ska innehålla information om konstruktion, utformning, material och byggprodukter som använts. Dokumentationen ska uppdateras under hela byggprocessen och förvaras av byggherren. Informationen ska vara tillgänglig för alla som utför arbete på byggnaden eller anläggningen, även vid drift, underhåll, ändring och rivning.

Genom att:

  • Proaktivt identifiera och hantera risker
  • Använda rätt utrustning och utbilda personalen
  • Skapa och underhålla en arbetsmiljöplan
  • Samordna arbetet med Bas-P och Bas-U
  • Dokumentera arbetsmiljöinformationen

kan du skapa en säker och produktiv arbetsmiljö på byggarbetsplatsen.

Kom ihåg:

Att skapa en säker arbetsmiljö är inte bara en lagstadgad skyldighet, det är också en investering i dina anställdas välbefinnande och din verksamhets framgång.

För mer information: