Frågor & Svar – Bygg & Projektledning – Projektering

1. Vad gör en projekt- och byggledare?

Bygg- och projektledaren levererar kvalitativa och effektiva byggprojekt i samarbete med kunder. Personen planerar, organiserar och styr hela projektet, från idé till färdigställande. Projekt- och byggledaren ansvarar för utförandet av byggprojektet på plats, samordnar entreprenörer och ser till att allt går enligt plan. Vidare säkerställs det att projektet genomförs i tid, inom budget och med önskad kvalitet. Att funka fungera som beställarens ombud och kontaktpunkt för alla inblandade parter. Hen tar även hand om administrativa uppgifter, kommunikation, riskhantering och problemlösning.

Med vår expertis inom både projektledning och byggledning kan vi erbjuda en helhetslösning som skapar trygghet och säkerställer framgång.

Våra erfarna projektledare och byggledare:

 • Planerar och organiserar ditt projekt från idé till färdigställande.
 • Samordnar entreprenörer och ser till att allt går enligt plan.
 • Säkerställer kvalitet och att alla krav och säkerhetsföreskrifter följs.
 • Hanterar budget och tidsplan.
 • Kommunicerar tydligt med dig och alla berörda parter.
 • Löser problem och utmaningar på ett effektivt sätt.

ProBuild – din partner för framgångsrika byggprojekt!

Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation och offert.

Genom att anlita ProBuild får du:

 • Ett team av experter som tar ansvar för ditt projekt.
 • En smidig och effektiv process utan onödiga förseningar eller kostnader.
 • Ett projekt som genomförs i tid, inom budget och med önskad kvalitet.
 • Tryggheten att veta att ditt projekt är i goda händer.

Här är några exempel på hur vi kan hjälpa dig:

 • Renovering av din villa eller lägenhet
 • Nybyggnation av hus eller fritidshus
 • Tillbyggnad eller ombyggnad av befintlig fastighet
 • Kommersiella byggprojekt

Vi skräddarsyr våra tjänster efter dina behov och önskemål.

2. Vad betyder projektering i en byggprocess?

Projektering är det avgörande förberedande steget i en byggprocess, där grunden läggs för hela projektets framgång. I detta skede samlas information från förstudien och omvandlas till detaljerade ritningar, beskrivningar och handlingar som styr hela bygget.

Huvudsakliga moment i projekteringen:

 • Systemhandlingar:

  • Krav och önskemål från byggherren specificeras.
  • Förutsättningar och villkor kartläggs.
  • Konstruktionen, utförandet och installationer fastställs.
  • Arkitekt ansvarar för gestaltning och ritningar.
  • Konsulter kopplas in för specialistområden.
  • Miljö- och arbetsmiljöplaner skapas.
 • Bygghandlingar:

  • Detaljerade ritningar och beskrivningar för bygglov och utförande.
  • Samråd med berörda parter.
  • Ansökan om bygglov.
  • Involvering av specialistkonsulter för utredningar och lösningar.

Projekteringens betydelse:

 • Grunden för hela bygget:
  • Utan en ordentlig projektering kan varken budget eller tidplan fastställas.
  • Fel och brister i projekteringen kan leda till förseningar, kostnadsökningar och problem under bygget.
 • Säkerställer kvalitet och funktionalitet:
  • Noggrann projektering resulterar i en välplanerad och effektiv byggprocess.
  • Rätt material och tekniker väljs för optimalt resultat.
 • Trygghet och säkerhet:
  • Projekteringen tar hänsyn till brottsförebyggande åtgärder och trygghetsskapande faktorer.
  • Standarder för fönster, dörrar, belysning och avgränsningar beaktas.

Sammanfattning:

Projektering är en komplex men vital del av byggprocessen. Den kräver noggrann planering, samverkan mellan olika aktörer och fokus på detaljer för att skapa en stabil grund för ett framgångsrikt och problemfritt bygge.

Tips för en lyckad projektering:

 • Etablera tydliga processer och ramar.
 • Välj rätt personer med relevant kompetens.
 • Prioritera god kommunikation internt och externt.
 • Samarbeta med underentreprenörer och leverantörer.
 • Skapa ett system för kontinuerlig feedback.

Under ProBuilds tak sitter erfarna och utbildade civilingenjörer samt högskoleingenjörer.
Vi säkerställer att projekteringen sker fackmannamässig och lever upp till de högsta förväntningarna.

3. Vad är skillnaden mellan bygglov och anmälan?

Plan- och bygglagen (PBL) är en lag på riksnivå som reglerar byggande i Sverige. Kommunerna upprättar i sin tur en översiktsplan över hela kommunen för att påverka den långsiktiga utecklingen av den fysiska miljön.

Man delar upp kommunens områden i mindre områden och gör detaljplaner för att kunna erbjuda en bra levnadsstandard för alla människor. Exempelvis reglerar man områden där det måste byggas skolor, handel, vård, bostäder, vägar för allmäntrafik och parkering. Man reglerar även hur karaktären på byggandet ska vara genom att sätta krav på byggnaders totalhöjder, våningsantal och om man får bygga på marken eller ej (punktprickad mark).

Bygglov är ett tillstånd som sökes hos din kommun vilket ger dig rätten att bygga eller att genomföra ett projekt. Bygglov behövs för exempelvis nybyggnad och tillbyggnad av villor, ändring av en byggnads ändamål (från ex. bostad till restaurang eller från industri till kontor), byte av färg och material på fasaden som motstrider områdets karaktär (ex. ett område med liggande panel och man vill putsa fasaden). Bygglov behövs ofta om man vill bygga större altaner, bullerskärmar, högre staket än 1,1m och murar/stödmurar högre än 50cm.

Friggebodar och attefallshus kräver oftast inte bygglov – MEN det krävs en anmälan. Skillnaden på underlag man lämnar sin kommuns byggnadsnämnd är ingen alls förutom att det är billigare och snabbare handläggning för en byggnadsanmälan.
Man får exempelvis bygga en friggebod på max 15kvm, ett attefallshus på max 25 kvm om det är fristående och max 15 kvm om det är sammanhängande med befintligt hus.

För att få ett bygglov behövs det oftast ritningar som visar olika vyer på byggnaden med goda färg- och materialval som passar stads- och landskapsbilden. Man måste även utforma byggnaden för att vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga. Detta kan tyckas vara onödigt för din nuvarande livssituation men tanken bakom det är att ifall man råkar illa ut i livet så ska man kunna bo kvar i ett hus där man har minnen från!

När man fått ett godkänt bygglov måste man ha börjat bygga inom två år och byggt klart inom fem år.

Dimensionering enligt EKS och BBR är ett måste i Sverige när det kommer till byggnadskonstruktion. Det finns tyvärr företag som offererar ”Dimensionering enl. EKS” som tillägg vilket man egentligen inte får….

Kontakta ProBuild vid frågor om bygglov eller anmälan.

4. Vad kostar det att renovera i Stockholm?

Om du funderar på att renovera, är kostnaden en viktig faktor. Kontakta oss för en kostnadsfri offert för att få information om finansiering, kostnader, prisdrivare, och spartips för att hålla dig inom budgetramen.

5. Vad innebär en totalrenovering?

En totalrenovering involverar omfattande förändringar och strukturella ingrepp, inklusive rivning ned till bjälklagen, nya ytskikt, kök och badrum, samt förbättringar av tekniska installationer. Lär dig mer om processen och vad den innebär för ditt projekt.

6. Vilken värdeökning kan man förvänta sig?

Efter en totalrenovering kan du förvänta dig en ökning av bostadens värde. Läs mer om hur olika faktorer, som projektets storlek och standard, påverkar värdeökningen.

7. Kräver renovering bygglov?

Att förstå om ditt renoveringsprojekt kräver bygglov är avgörande. Läs vår guide för att lära dig vilka ingrepp som vanligtvis kräver bygglov och hur du går tillväga för att ansöka.

 • För att utöka boendeytan krävs vanligtvis bygglov, förutom om tillbyggnaden är enligt attefallsreglerna, vilket innebär att den är under 15 kvadratmeter och ibland kan lovatfrågan även undvikas om du bor utanför ett detaljplanerat område.Vid större förändringar av fasaden, såsom att installera nya fönster, byta färg på huset, eller lägga nytt tak, kan behovet av bygglov variera beroende på detaljplanen eller områdesbestämmelserna.Förändringar som omvandlar vinden eller källaren till boendeyta kräver oftast en bygganmälan om de inte är lovatpliktiga.

  Att göra stora ändringar i badrum och kök, som att flytta VVS-stammar, kräver vanligtvis bygglov. Samma sak gäller ibland för ventilationen. Mindre ändringar i bärande väggar, golv och tak kan vanligtvis göras med en bygganmälan, men i vissa fall kan bygglov krävas.

  Ändringar i planlösningen, speciellt om de påverkar bärande strukturer, kan också kräva bygglov eller en bygganmälan.

8. Hur hittar man rätt entreprenör för renoveringen?

Att välja rätt entreprenör är viktigt för att säkerställa ett lyckat renoveringsprojekt. Lär dig vilka faktorer du bör överväga när du väljer en entreprenör och hur ProBuild kan hjälpa dig att hitta kvalificerade hantverkare.

9. Vill du ha en offert för ditt projekt?

Om du är redo att komma igång med din renovering, kan du använda vårt enkla formulär för att begära offerter från kvalitetssäkrade entreprenörer. Det tar bara några minuter att komma igång och du är inte bunden till något.

Har du frågor kring renoveringar? Kontakta oss idag.